Ja til næring, ja til jord og ja til kulturlandskap

– Hvorfor er du så negativ til næringslivet? Har jeg hørt et par ganger når jeg fronter at jeg vil ha arealet D1 barkåker syd UT av arealplanen (plan for hvilke nye arealer i Tønsberg kommune som skal avsettes til næring, bolig og off. tjenesteyting)

Men jeg er absolutt ikke negativ til næringslivet! 🙂
Kommunen skal tenke næringsliv også ved arealdisponering, og det mener jeg planen gjør – UTEN barkåker syd. Det er et viktig poeng. Planen legger opp til en overkapasitet har jeg sagt gjentatte ganger. Det er ikke et fakta jeg har funnet på selv. (Det står på side 31 i samfunnsdelen av kommuneplanen for de som lurer på det)

Så hadde det muligens ikke vært en katastrofe å legge opp til overkapasitet, for det er selvsagt også vanskelig å kjenne fremtiden – MEN – det er tungtveiende gode grunner til IKKE å ta barkåker syd med i arealplanen.

Davidsene mot Goliatene
Grunnen til at Mdg, Krf, Sv, Sp og V (5 av 8 partier i bystyret i Tønsberg) rungende ønsket barkåker syd ut av planen er jo ikke et nei til næringslivet eller nei til barkåker syd.

Det er et JA – til næringslivet, for jordbruk er også næring. Det er et JA til barkåker syd, fordi området er et verdifullt kulturlandskap – og det er et JA til matjord og en bærekraftig fremtid – fordi jorda på barkåker syd er poteniselt fantastisk marjord.

Fylkesmannen og Vestfold fylkeskommune og mange andre er enige også.

Her er innlegget mitt fra talerstolen da saken var oppe i bystyret i februar:


Med arealplanen tar vi ansvar for arealer til bolig, næring og off. Tjenesteyting de neste årene.

Men vi som lokalpolitikere har vi også et stort ansvar for helheten i kommunen vår, vi må evne å se både stort og detaljer, og vi må evne å se for oss fremtiden. Vi gjør ofte valg som får store konsekvenser i mange år fremover – for folk og for miljø og natur i området vi har ansvar for – Tønsberg kommune.

Vi ønsker å ta ut d12 barkåker fra arealplanen fordi det er den riktige tingen å gjøre. Det er ikke noe mer komplisert enn det.

D12 er en del av et sammenhengende jordbruksområde, og ligger i randsonen av område avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø – Jarlsberg hovedgård, som er i kategorien «strengt vern». Vår kommune har sagt ja til bevaring av dette området som ett av flere (37) viktige kulturlandskap i forbindelse med RPBA.

Dette er med andre ord et verdifullt kulturlandskap! Dette er en del av identiteten vår. Har dere lest miljølplattformene våres i det siste. Hvor mye er de egentlig verd?

Bystyret har vist at det er istand til å snu om det kommer tungveiende argumenter og informasjon om saken på bordet.

Hvorfor går ikke det ikke i denne saken?

Når ikke Høyre og Ap er til å snakke til engang. Dere bestemte dere for flere år siden og er urokkelige, er det sånn og forstå? Uansett hvilken informasjon som presenteres, uansett hvilke tungveiende og seriøse aktører som er glødende imot dette her, som fylkesmannen , fylkeskommunen, jordburksforening osv osv – så NEKTER representantene engang å vurdere å snu.

Det synes jeg er merkelig, det er foruroligende. Og faktisk ganske suspekt.

For det er jo ikke sånn ar om vi tar ut d12 – så har vi ikke næringsarealer i planen. vi har allerede lagt barkåker øst inn i planen.vi har lagt inn gulli. Det er lagt inn næringsareal. Vi mener at det vil ikke begrense muligheten for næring til å etablere og utvide seg at vi tar ut d12 av arealplanen. Det er jo lagt opp til en overkapasitet av næringsareal!

Da trenger vi strengt tatt ikke ta med dette arealet. I hvert fall ikke når det er så tungtveiende grunner til ikke å gjøre det.

Jeg håper vi kan eniges om en god arealplan som vi kan vedta med hode høyt hevet.

Innlegg i tb.no fra Anette Viken, Steinar Solum og meg
Sak i tb.no om at Sv. Sp og V vil ta barkåker ut av arealplanen
Reaksjoner etter at saken var behandlet – tb.no

Suzy
Blogglisten

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Men matjorda vår får du aldri. Eller?

I kveld skal Tønsberg bystyre vedta «kommuneplanens arealdel for 2014-2026». Altså – hvilke nye arealer settes av til bolig eller næring de neste årene.
Det blir som vanlig kamp om matjorda.

I jakten på flere folk til boliger og flere arbeidsplasser i vår kommune er det muligens lett å tenke kortsiktig. «Litt matjord her og litt matjord der kan ofres i jakten på nye arealer.»

Men vi må se dette i et langt perspektiv, lenger enn 2026. Matjorda er noe av det viktigste vi har, matjorda i Vestfold er noe av den flotteste matjorda i Norges land, og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den.

11045839_10155734273495243_7757110346148111151_n
Kommunen legger opp til nye arealer for bolig og næring perioden 14-26

Jeg og Venstres bystyregruppe synes det er helt katastrofe at planen legger opp til at potensiell matjord omdisponeres til næring – jeg snakker da spesielt om området Barkåker syd.

Dette er et område på Barkåker som ikke er matjord nå – men som lett kan bli matjord. Derfor er den viktig.

De store partiene i Tønsberg vil ha dette til næringsareal.

Det trenger vi ikke! Det vil vi ikke! Vi vil ha Barkåker syd som LNF-område (landbruk-, natur-, friluftsområde). Og mange er enige – bare ikke hovedvekten av Tønsbergs politikere.

Fylkesmannen vil ikke omdisponere Barkåker syd pga nasjonale landskapsverdier og jordvernhensyn.

Vestfold fylkeskommune er også imot. Området er i strid med bevaringsformålet.

Hva sier Tønsberg kommune i planen? Å ta dette området inn som næringsområde strider imot naturmangfoldet, landbruk, landskap og kulturminner.

På toppen av kransekaka legges det i planen opp til overkapasitet på næringsområder. Så å legge Barkåker syd på offerblokka er strengt tatt ikke nødvendig heller.

De fleste skjønner hvor viktig matjord er – og da må vi faktisk la kunnskapen få konsekvenser!

Jeg mener Barkåker syd representerer et veivalg i kveldens bystyre. Partiene som nå lanserer seg som «miljøpartier» i valgkampen – følger de opp i kveld?

Suzy

Blogglistenhits

Facebooktwitterlinkedinmailby feather

Fremtidens jernbanestrekning

Her om dagen var jeg på styremøtet til Tønsberg Venstre. Det er styret som organiserer valgkampen, som var et av temaene på møtet. I tillegg hadde de fått inn et foredrag om de tre ulike jernbanetraséene jernbaneverket ser for seg mellom Tønsberg og Holmestrand. Hvor den fremtidige jernbanen går og hvor en stasjon i Hortensområdet lander – vil bety mye.

Det vil bety mye for naturen og matjorden på strekningen – samt fremtidig infrastruktur og knutepunkter.

Jeg mener at en trasé skal bidra til at strekningen kjøres raskere enn tidligere. Vi har allerede en jernbanestrekning her. En ny strekning med alt det som følger av økonomiske og strukturelle konsekvenser må ha et poeng til seg. Altså – en rask strekning er viktig.

En ny trasé bygges også for mange år inn i fremtiden, og en stasjon må da også legges i et område hvor det faktisk er rom for utvikling. En ny stasjon vil være et kollektivknutepunkt. Vi må tenke 50 år frem i tid, ikke bare et par år.

I tillegg mener jeg at matjorda vi har må vernes om – det er arven til våre etterkommere, flere hundre år frem i tid. Det samme gjelder kulturminnene våre og det biologiske mangfoldet.

Etter mitt syn, basert på informasjon jeg har i dag – er at traseen Skoppum Vest er den beste løsningen.

  1. Den vil kunne kjøres raskest av de tre løsningene
  2. Stasjonen her lander i et område som har utviklingspotensiale, altså ikke med verna områder i umiddelbar nærhet
  3. Visuelt sett ser også denne løsningen ut til å gli best inn i landskapet. (Se bilder av alternativet… )
  4. Traseen tar også minst av matjord, biologisk mangfold (les mer på Naturvernforbundet) og kulturminner av de 3 alternativene.

Hva synes du?

Suzy


Bilde: 3 alternativer
Blogglistenhits

 

Facebooktwitterlinkedinmailby feather