Lærlingefestival på Støperiet!

Det var kjempegøy å få lov til å besøke Vestfolds første lærlingefestival – Jång. Her var det tegneseriekurs, yogaundervisning, frisører og grafittikunst – og fokus på alt det bra med å ta yrkesfag og være lærling.

Kunnskapsministeren gjestet festivalen, og jeg fikk lov til å representere Venstre under besøket.


Jeg hadde også en kjempefin samtale med Høyres Karoline Aarvold om det å velge den utdannelsen som er riktig for en selv, og hvor vanskelig det kan være. Jeg forsto at det idag finnes et eget fag som heter utdanningsvalg – det hørtes veldig interessant ut.

Om man er usikker selv i hvilken retning man skal gå, er man jo helt avhengig av god veiledning, og vite alle muligheter og hva det innebærer før en tar valget.

Valgets kval

Det får meg til å tenke tilbake til da jeg skulle velge videregående. Hadde ikke jeg hatt en engasjert og god rådgiver på ungdomsskolen som hjalp meg til å tørre å ta det valget jeg egentlig brant mest for – så ville nok livet mitt sett helt annerledes ut idag.

Det her er noen år siden, og jeg sto mellom allmenn videregående, og formgivingsfag. Det var formgivingsfag jeg var mest trukket mot. Men jeg var usikker fordi formgivingsfag var ukjent for meg, jeg måtte reise lenger, og alle vennene mine skulle begynne på allmenn. Og enkelte jeg snakket med var skeptiske til å ta en yrkesfagretning.

Takket være at rådgiveren på Holtan ungdomsskole hjalp meg slik hun gjorde, og tok på alvor det dilemmaet jeg sto i, valgte jeg til slutt det som var riktig for meg – og det var formgivingsfag. Og jeg har aldri angret. Gamle Slottsfjellskolen i Tønsberg var et fantastisk flott sted å være for meg <3

Yrkesfag gir muligheter

Hva man skal gå, og hvor man skal gå er lett å vite for noen, og ikke for andre. Det er så viktig å ha tilgang på god veiledning, om man trenger det.

Jång var en flott markering av viktigheten av å ha lærlinger, og alle mulighetene yrkesfag faktisk kan gi. På bildene ser du meg med Camilla Mobakk fra Tønsberg sentrum, flinke kokker fra Rå som serverte helt rå is og bakt potet, og bilde fra tegneserieworkshopen.

Kommunen må gå foran
Tønsberg kommune må gå foran og være sitt ansvar bevisst. Målet i kommunens handlingsplan er å ha 2 lærlinger pr 1000 innbyggere, og KS sin anbefaling er 1 pr 1000. Tønsberg kommune har de siste årene blitt bedre på å ha lærlingefokus, så vi er på rett vei!

Her kan du lese mer om Venstres satsing på yrkesfag og lærlinger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Bevar biologisk mangfold i utbygging

Hver gang bystyret møtes så tar vi avgjørelser som påvirker miljøet – og ofte det biologiske mangfoldet. Det har noe å si hva vi vedtar i saker, lille Tønsberg er endel av verden, og har også ansvar.Å

I bystyret i mars behandlet vi sak om regulering for ny næringsmiddelindustri på Åskollen. Senterpartiet foreslo å si nei, fordi utbygging kun må skje med bakgrunn i konkrete behov. Venstre støttet Senterpartiet og Steinar Solum i forslaget, og jeg sa dette fra talerstolen:

Om humler og reelle behov

Organisasjonene mener det er bra at det reguleres for ny næringsmiddelindustri, men beklager at dette gjøres på landbruksjord – de mener også at utbygging må forutsettes på at det skjer med bakgrunn i konkret behov for næringsmiddelindustri.

Planforslaget har begrensede virkninger med tanke på biologisk mangfold, står det. Kantsonene langs Aulielva er et viktig bekkedrag for biologisk mangfold, men planforslaget berører kun denne sonen marginalt med utvidelsen av veiarealet rundt planlagt ny rundkjøring.

Marginalt. Begrensede virkninger. Men ikke uten virkninger.

Avgjørelser som påvirker miljøet

Denne saken er en bekreftelse på at hver gang vi møtes så tar vi avgjørelser som påvirker miljøet – og ofte det biologiske mangfoldet. Det har noe å si hva vi vedtar i saker, lille Tønsberg er endel av verden, og har også ansvar.

Det er viktig vi bevarer biologisk mangfold i utbygging og planarbeid.

Det står i saken at det er gjort en enkelt observasjon av slåttehumle på et felt med rødkløver vest for veien. Observasjonen betyr at det innenfor noen kilometers avstand finnes et slåttehumle-bol med flere individer og en dronning.

Slåttehumle er særlig utryddingstruet, både i Norge og i en rekke andre land. Den er fåtallig og rødlistet i Norge. Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de bestøver frukt og bær og sprer plantenes pollenkorn og gener i naturen. Skal økosystemet fungere må pollineringen skje.

Det står i saken at planforslaget ikke vil ha vesentlig betydning for slåttehumlens tilgjengelighet til rødkløver, og at arten ikke er spesifikt knyttet til området på Åskollen, men mer til lokaliteter med rødkløver. Det kan virke noe betryggende, men totalt sett er det vel ingen som kan vite helt eksakt hvordan disse endringene kan påvirke det biologiske mangfoldet i nærområdet.

Dette er 2. gangs behandling, og saken har gått langt, men slik er det for oss i bystyret. Det er nå vi får den opp.

Vi støtter humla. Og vi støtter argumentene om hvorvidt det er konkret behov for næringsmiddelindustri. Oppfordrer andre til også å stemme på solums forslag.»

Solums forslag fikk dessverre ikke flertall. Hadde vi hatt flere representanter i bystyret kunne utfallet vært annerledes. En oppfordring til alle som skal stemme under lokalvalget i år! 🙂

Suzy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

I helgen skapes ny politikk i Tønsberg!

I år er Venstres landsmøte i… Tønsberg! Veldig moro. Jeg skal skrive mer om det senere, men vil i dette innlegget fremheve resolusjonen Vestfold Venstre har sendt inn til landsmøtet, basert på uttalelsen vedtatt på Vestfold Venstre sitt årsmøte om å erstatte dagens plastemballasje med morgendagens løsninger.

Dette er ny politikk og tar opp et veldig viktig tema; de alvorlige konsekvensene av plastsøppelet som dumpes i havene hvert år – og hva vi konkret kan gjøre med det. (Les resolusjonen nederst i innlegget)

Til landsmøtet sendes det veldig mange uttalelser, og de velger ut noen få som møtet skal diskutere og vedta. Sånn blir det ny politikk av!

Vår resolusjon er ikke foreslått at skal diskuteres, men det er jo muligheter for at det kan bli endret på etter en god diskusjon! Jeg krysser fingrene for det.

Så jeg er veldig spent på debatten i dag, og kommer til å følge spent med. Jeg er observatør, og skal heie på Vestfolddelegasjonen fra sidelinjen. DU kan se på Venstre-TV og få med deg debatten der.

Godt landsmøte, håper det blir noen flotte dager i Tønsberg hvor Venstre vedtar NY spennende politikk! 🙂

Suzy
Blogglisten

HER kan du lese resolusjonen:

Erstatt plastemballasje med morgendagens løsninger!

Hvert år dumpes åtte millioner tonn plast i havet. Plasten brytes gradvis ned til små biter som mikroorganismer i næringskjeden tar til seg. Marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet om plastdumpingen får fortsette. Dette er ikke en fremtid vi ønsker oss. Vi må ikke ødelegge vårt matfat i havet!

Engangsemballasje utgjør størsteparten av plastavfallet til havs. Venstre i Tønsberg og Vestfold ser et behov for å tenke nytt innen emballasje for å få bukt med fremtidig forsøpling. Mer emballasje basert på biologisk nedbrytbart materiale er veien å gå. Det er ikke bare en løsning å gjenvinne, det må bli mindre søppel totalt sett. Her må Norge også finne nye løsninger. Vi må utnytte eksisterende kunnskap og forske frem morgendagens emballasjeløsninger.

Vestfold kan bli et renere fylke når alle kommuner prioriterer å rydde opp lokale elver og farvann for plast. Tønsberg bør innføre en kommunal grønn innkjøpsordning, hvor man favoriserer leverandører som har «grønn» emballasje. Vestfold fylkeskommune bør styrke opplæringen i grønt entreprenørskap og gi tilskudd til bedrifter og grundere med fokus på grønn innovasjon. Gjennom Vesar kan Vestfold bli foregangsfylke ved å tilby miljøvennlige restavfallsposer.

Stortinget må sette av midler til å forske på nye miljøvennlige emballasjeløsninger for å blant annet å gjøre det mulig å erstatte plastposer i butikk med miljøvennlige alternativ. Det må bli dyrere å produsere/distribuere unødvendig og/eller miljøskadelig emballasje og det trengs et nytt lovverk rundt emballasje. Gjennom å gi en belønningsordning til kommuner som klarer å redusere avfallsmengden pr innbyggere, får vi flere å delta i kampen mot plast.

I tillegg må mikroplast forbys i hudpleieprodukter. Plastpartiklene er på under fem millimeter og benyttes for eksempel i «skrubbekremer» som selges i dagligvarebutikker. Partiklene er så små at de går rett ut i havet, der de spises av fisk og plankton. Mikroplast er ikke vår største kilde til utslipp, men er en helt unødvendig forurensning som lett kan stoppes.

Forsøplingen stopper ikke ved Norges grense. Regjeringen må nå ta initiativ til et samarbeid med andre land om en dugnad mot plastavfall i matfatet vårt.

 
BlogglistenFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Ja til næring, ja til jord og ja til kulturlandskap

– Hvorfor er du så negativ til næringslivet? Har jeg hørt et par ganger når jeg fronter at jeg vil ha arealet D1 barkåker syd UT av arealplanen (plan for hvilke nye arealer i Tønsberg kommune som skal avsettes til næring, bolig og off. tjenesteyting)

Men jeg er absolutt ikke negativ til næringslivet! 🙂
Kommunen skal tenke næringsliv også ved arealdisponering, og det mener jeg planen gjør – UTEN barkåker syd. Det er et viktig poeng. Planen legger opp til en overkapasitet har jeg sagt gjentatte ganger. Det er ikke et fakta jeg har funnet på selv. (Det står på side 31 i samfunnsdelen av kommuneplanen for de som lurer på det)

Så hadde det muligens ikke vært en katastrofe å legge opp til overkapasitet, for det er selvsagt også vanskelig å kjenne fremtiden – MEN – det er tungtveiende gode grunner til IKKE å ta barkåker syd med i arealplanen.

Davidsene mot Goliatene
Grunnen til at Mdg, Krf, Sv, Sp og V (5 av 8 partier i bystyret i Tønsberg) rungende ønsket barkåker syd ut av planen er jo ikke et nei til næringslivet eller nei til barkåker syd.

Det er et JA – til næringslivet, for jordbruk er også næring. Det er et JA til barkåker syd, fordi området er et verdifullt kulturlandskap – og det er et JA til matjord og en bærekraftig fremtid – fordi jorda på barkåker syd er poteniselt fantastisk marjord.

Fylkesmannen og Vestfold fylkeskommune og mange andre er enige også.

Her er innlegget mitt fra talerstolen da saken var oppe i bystyret i februar:


Med arealplanen tar vi ansvar for arealer til bolig, næring og off. Tjenesteyting de neste årene.

Men vi som lokalpolitikere har vi også et stort ansvar for helheten i kommunen vår, vi må evne å se både stort og detaljer, og vi må evne å se for oss fremtiden. Vi gjør ofte valg som får store konsekvenser i mange år fremover – for folk og for miljø og natur i området vi har ansvar for – Tønsberg kommune.

Vi ønsker å ta ut d12 barkåker fra arealplanen fordi det er den riktige tingen å gjøre. Det er ikke noe mer komplisert enn det.

D12 er en del av et sammenhengende jordbruksområde, og ligger i randsonen av område avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø – Jarlsberg hovedgård, som er i kategorien «strengt vern». Vår kommune har sagt ja til bevaring av dette området som ett av flere (37) viktige kulturlandskap i forbindelse med RPBA.

Dette er med andre ord et verdifullt kulturlandskap! Dette er en del av identiteten vår. Har dere lest miljølplattformene våres i det siste. Hvor mye er de egentlig verd?

Bystyret har vist at det er istand til å snu om det kommer tungveiende argumenter og informasjon om saken på bordet.

Hvorfor går ikke det ikke i denne saken?

Når ikke Høyre og Ap er til å snakke til engang. Dere bestemte dere for flere år siden og er urokkelige, er det sånn og forstå? Uansett hvilken informasjon som presenteres, uansett hvilke tungveiende og seriøse aktører som er glødende imot dette her, som fylkesmannen , fylkeskommunen, jordburksforening osv osv – så NEKTER representantene engang å vurdere å snu.

Det synes jeg er merkelig, det er foruroligende. Og faktisk ganske suspekt.

For det er jo ikke sånn ar om vi tar ut d12 – så har vi ikke næringsarealer i planen. vi har allerede lagt barkåker øst inn i planen.vi har lagt inn gulli. Det er lagt inn næringsareal. Vi mener at det vil ikke begrense muligheten for næring til å etablere og utvide seg at vi tar ut d12 av arealplanen. Det er jo lagt opp til en overkapasitet av næringsareal!

Da trenger vi strengt tatt ikke ta med dette arealet. I hvert fall ikke når det er så tungtveiende grunner til ikke å gjøre det.

Jeg håper vi kan eniges om en god arealplan som vi kan vedta med hode høyt hevet.

Innlegg i tb.no fra Anette Viken, Steinar Solum og meg
Sak i tb.no om at Sv. Sp og V vil ta barkåker ut av arealplanen
Reaksjoner etter at saken var behandlet – tb.no

Suzy
BlogglistenFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Ønsker du å bygge igjen byfjorden?

Som en visuelt orientert og engasjert Tønsbergbeboer – med hjerte for byfjorden – har jeg med skepsis sett «wall of Kaldnes» vokse frem. Eller «blokkene på Kaldnes» som de er bedre kjent som.

Jeg er enig vi skal bygge høyere i sentrum nær kollektivknutepunktene. Jeg er enig vi kan bygge på Kaldnesområdet – her ligger ikke tusen år gammel historikk opptil 8 meter ned i bakken som vi må ta hensyn til.

Men

Jeg mener dette blir for tett, for kjedelig, for grått. Folk former bygg. Så former byggene folk. Sånn er det faktisk. Hvor trivelig blir dette området etterhvert som blokk for blokk puttes på?

Ønsker vi å bygge igjen byfjorden?

Og ikke minst – vi har aldri tatt en prinsipiell diskusjon på om vi ønsker å bygge igjen byfjorden.

For det er faktisk det som skjer nå. Tenk litt på det.

Det ligger flere planer om å pæle i fjorden for å bygge blokk på blokk ute i vannet.

Dette distanserer oss fra vannet mener jeg – istedenfor å bygge på en slik måte, at vannkanten er for alle, og at man faktisk kan putte en finger i vannet og kjenne på det. Se til Drammen, der har de fine stier langs kanalen flere steder.

Blokklandskapet på Kaldnes inviterer ikke andre til å gå rundt på området- enn de som bor der.

Og nå kommer den ultimate boligblokka som en har vært freidige nok til å navngi «Signaturen». Akkurat som om blokka er noe mer enn leiligheter til privatpersoner. Plassering, innhold og høyde blir helt feil.

Vi i Venstre har jobbet mot et så høyt bygg. Vår representant i utvalg for bygg og areal – Aina Dahl har stemt mot høyblokka, og etterlyst bruk av «estetikkparagrafen» i Plan og bygingsloven. Bystyregruppa stemte mot høyden på bygget også i bystyret.

Vi må huske på at Tønsberg er Norges eldste by – og vi har en identitet og en særegenhet vi må ta innover oss i byggeprosesser. Det betyr ikke at alt skal være vikingbygg, men det betyr at vi ikke behøver å ligne på alle andre byer med blokker fra 2000tallet.

Tøsen Tønsberg

Derfor ble jeg både flau og sint da jeg leste forsideoppslaget for et par uker tilbake – at utbyggere er så fornøyde med Tønsberg. «Tønsberg sier ja til alt». Er det så bra rykte å ha da? Utbyggere har selvfølgelig ideer og planer om hva de ønsker å gjøre med ulike områder- og det skal de. Men det er faktisk kommunens plikt og MULIGHET til å se det store bildet- og den visuelle sammehengen.

Jeg tror og mener vi kan bygge både høyt og til en viss grad tett på Kaldnes – med både en grønn og sosial profil på husene – uten å bygge igjen fjorden eller fjerne vannkanten fra folk i Tønsberg.

Venstre ønsker å ha et samarbeid med utbyggerne til å satse på utbygging av spennende bygg og boligområder med god energiutnyttelse og en tydeligere miljøprofil. Et konkret et eksempel kan være byhager som skaper både kortreist mat og tettere naboforhold. Vi ønsker leiligheter som er skapt for et mangfold i befolkningen blant annet gjennom å sette av noen leiligheter til boligsosiale formål og bygge leiligheter med utleiedel (ref. Stavanger)

Nå vet du iallefall hvilket parti du kan stemme på ved årets valg – om dette også er noe du mener.

Suzy

Dette innlegget ble sendt til Tønsbergs blad, og ble publisert i en noe redigert versjon her

BlogglistenFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Vear + Hogsnes & Bjelland = sant

Jeg mener området Bjelland – Hogsnes – Vear naturlig hører sammen. For fremtiden er det derfor logisk å se området som ett boområde – et lokalt nærmiljø med spesielt fine friarealer, et trygt oppvekstområde og med utviklingsmuligheter.

Skolen på Hogsnes var tidligere et samlingspunkt på Hogsnes, og ble dessverre nedlagt.

Men Vear skole kan bli et fremtidig samlingspunkt for hele området.

Trygge sykkelveier og et godt kollektivtilbud for området er spesielt viktig mener jeg. Og da er det godt at det allerede er trygg skolevei fra Hogsnes til Vear.

Så – hvilken by er det naturlig at hele området sogner til? Her spiller selvfølgelig følelser og praktisk logistikk inn som kan variere fra familie til familie. Men faktum er at byen Tønsberg ligger geografisk nærmere enn byen Sandefjord. Det er vel mer sannsynlig at du sykler til Tønsberg enn til Sandefjord? Kan jo hende du foretrekker Stokke. Uansett – nærhet til byen med sykkel gir en stor frihet.

Tønsberg får en sykkelsatsing, og det er også en en bro eller tunnellforbindelse på trappene. «Ringveikonseptet» innebærer forbindelse til Korten ELLER mot Smørberg. Jeg mener Smørberg er et meget godt valg.

En forbindelse her vil knytte Vear-Hogsnes-Bjelland-området enda nærmere byen Tønsberg.

Selvfølgelig kan området Vear-Hogsnes-Bjelland være en del av SAS-kommunen og fremdeles benytte seg av Tønsberg. Men jeg mener jo det må være mest interessant å ha påvirkningskraft gjennom lokaldemokratiet på det området en benytter seg mest av.

Valget for folk i området er ikke mellom Stokke eller Tønsberg. Det blir mellom SAS eller Tønsberg.

Jeg er glad for at stemmene som kommer fra folk i Vear-Hogsnes-Bjelland-området blir vektlagt. Det skulle bare mangle, det er deres fremtid det gjelder.

Jeg ønsker folk i området et godt valg, og håper alle bruker sin rett til å stemme.

(Dette innlegget er også publisert på tb.no/meninger og innbyggerlista.no.)

Suzy

BlogglistenFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Hadde vært fint med søndagsåpent…bibliotek!

Aaah, søndag! Avis, kaffikopp, en rolig morgen og stor frokost. Deilig! Søndag er en dag jeg liker å ta det med ro, besøke noen, eller kanskje oppsøke natur og kultur. Jeg tror mange har det slik, og derfor synes jeg det er helt absurd at vi ikke har et søndagsåpent bibliotek i denne byen.

Biblioteket er en møteplass for store og små, et sted for fortellinger, kunnskap og samtaler. Et gratis kulturtilbud til alle folk.

Ja til søndagsåpent bibliotek  annonse
Heldige meg får figurere med fantastiske Trine i annonse på tb.no 🙂

Biblioteket vårt er et sted lokale politikere burde ha ambisjoner på vegne av. Økt tilgjengelighet er en ambisjon, og utvidet åpningstid – for eksempel et 7-dagers-bibliotek – er rett vei å gå mener jeg.

Det er i helgene de fleste har fri, et søndagsåpent bibliotek ville vært et flott tilbud til spesielt de som har begrensede muligheter på hverdagen, som for eksempel småbarnsfamilier. Som liten elsket jeg biblioteket spesielt, og jeg ønsker at så mange som mulig skal ha mulighet til å oppleve den kjærligheten – også på søndager.

I aftenposten I går kunne vi lese om meråpne biblioteker – hvor en kommer seg inn med lånekortet “utenom” åpningstid. Det kostet ikke all verden. Det finnes muligheter!

Tønsberg Venstre har programfestet at vi skal jobbe for et søndagsåpent bibliotek.

Hva sier bibliotekgjengere? Tilgjengelighet noe av det viktigste! Dette har kommet frem i bibliotekets egne undersøkelser.

Jeg mener vi MÅ sørge for at biblioteket stadig skal kunne utvikle seg – i takt med samfunnet vi bor i, og tiden som kommer. Tidligere handlet det om at alle skulle få mulighet til å lære å lese. I fremtiden vil det handle om at alle skal kunne lære å navigere i det nye, digitale samfunnet og informasjonsflommen det fører med seg. Det er derfor en systematisk satsing på folkebibliotekene er så viktig. Tilgjengelighet er bare ett virkemiddel.

Det er mer interessant å snakke om søndagsåpent bibliotek enn søndagsåpne butikker spør du meg!

Suzy

BlogglistenhitsFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

En ny grønn oase i sentrum

Idag åpner vi i Venstre offisielt våre nye lokaler i Tønsberg! Jeg er veldig glad og spent på hvordan det vil være å ha så sentrale flotte lokaliteter – mitt i hjertet av Tønsberg. Jeg tenker det blir en super måte å organisere valgkampen på, og lettere å komme i prat med folk.

I skrivende stund sitter jeg i en av byens «hemlige» grønne lunger, en plass jeg triller mye til. En inspirerende plass å skrive noen hyggelige ord til dagens åpning!

Jeg håper du tar en tur innom vår nye «grønne oase i sentrum» 🙂

Hvor er det? I de gamle turistkontor-lokalene i Tønsberg, rett ved torvet.

Sjekk Facebook-siden til Tønsberg Venstre for mer info om åpningsfesten.

Suzy

Blogglistenhits

 Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Get a bike. Break free!

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja kaller sykling «antidepressiva på grønn resept», og sykler for tiden gjennom Norge fra Lindesnes til Nordkapp. Ganske imponerende!

Her om dagen kom han til Norges eldste by – fikk lunsj og tittet på Saga Oseberg og vikingprosjektene på Lindahlplan.

Jeg er veldig glad i å sykle, og skal jeg et sted i Tønsberg by (jeg bor på Kaldnes) så er det så utrolig mye lettere å sykle enn å ta bilen. Det er praktisk, renere, det er deilig – og det går raskere. Jeg synes det er triveligere med sykkel enn med bil.

10409399_10155770633155243_4029563162829823686_n
Denne fant jeg i en skuff – og er nok VELDIG gammel! Og ganske tøff

En gang for mange år siden gikk vi for å være sykkelbyen Tønsberg. Det er en identitet jeg gjerne skulle sett vi erobret igjen. Vi må gjøre det lettere for folk å velge sykkel når de skal fra A til B.

Måter å gjøre det på er å ha et godt og trygt sykkelveinett som er sammenhengene, ha tydelige avgrensinger mot kjørebanen og generelt bedre merking av veien.

Vi må ha god sykkelparkering, spesielt ved kollektivknutepunkter, og gjerne med tak ved dårlig vær. Vi må få ekspresssykkelvei på strategiske strekninger, slik at også pendlere kan pendle med sykkel. Og på vinteren må det brøytes! Det finnes vinterdekk for de modige 🙂

Så kan vi gjøre noen kreative grep også, for eksempel som at ansatte i kommunen får bedre kjøregodkjørelse om de bruker sykkel enn bil.

Selvfølgelig burde kommunen ha en bysykkelordning som både innbyggere og turister kunne hatt glede av. Strategiske utplasseringspunkter i kommunen hvor det er fint å ferdes ønsker jeg meg også.

Det er ikke forbudt å bruke bil selvsagt, men jeg ønsker å jobbe for at det blir ENKLERE for folk å velge sykkel i Tønsberg.

Kom gjerne med innspill til hvordan Tønsberg kunne blitt «sykkelbyen» igjen!

Suzy

BlogglistenhitsFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Men matjorda vår får du aldri. Eller?

I kveld skal Tønsberg bystyre vedta «kommuneplanens arealdel for 2014-2026». Altså – hvilke nye arealer settes av til bolig eller næring de neste årene.
Det blir som vanlig kamp om matjorda.

I jakten på flere folk til boliger og flere arbeidsplasser i vår kommune er det muligens lett å tenke kortsiktig. «Litt matjord her og litt matjord der kan ofres i jakten på nye arealer.»

Men vi må se dette i et langt perspektiv, lenger enn 2026. Matjorda er noe av det viktigste vi har, matjorda i Vestfold er noe av den flotteste matjorda i Norges land, og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på den.

11045839_10155734273495243_7757110346148111151_n
Kommunen legger opp til nye arealer for bolig og næring perioden 14-26

Jeg og Venstres bystyregruppe synes det er helt katastrofe at planen legger opp til at potensiell matjord omdisponeres til næring – jeg snakker da spesielt om området Barkåker syd.

Dette er et område på Barkåker som ikke er matjord nå – men som lett kan bli matjord. Derfor er den viktig.

De store partiene i Tønsberg vil ha dette til næringsareal.

Det trenger vi ikke! Det vil vi ikke! Vi vil ha Barkåker syd som LNF-område (landbruk-, natur-, friluftsområde). Og mange er enige – bare ikke hovedvekten av Tønsbergs politikere.

Fylkesmannen vil ikke omdisponere Barkåker syd pga nasjonale landskapsverdier og jordvernhensyn.

Vestfold fylkeskommune er også imot. Området er i strid med bevaringsformålet.

Hva sier Tønsberg kommune i planen? Å ta dette området inn som næringsområde strider imot naturmangfoldet, landbruk, landskap og kulturminner.

På toppen av kransekaka legges det i planen opp til overkapasitet på næringsområder. Så å legge Barkåker syd på offerblokka er strengt tatt ikke nødvendig heller.

De fleste skjønner hvor viktig matjord er – og da må vi faktisk la kunnskapen få konsekvenser!

Jeg mener Barkåker syd representerer et veivalg i kveldens bystyre. Partiene som nå lanserer seg som «miljøpartier» i valgkampen – følger de opp i kveld?

Suzy

BlogglistenhitsFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather